پارسيانگليسي
امروز در تاريخ
پژوهشسراي ايرانشناسي پارسي آراي

فهرست


  پژوهشسراي پارسي آراي يک بنياد شخصي است که از هيچ وام و يا کمک دولتي بهره نگرفته و تنها با همياري مردمي سرپرستي مي شود

  • فراديد (مأموريت) : فراديد اين پژوهشسرا ، پژوهش ، خوانش و بررسي زبان کهن پارسي در بستري زبانشناسانه و دانشگراست
  • راهبرد : بررسي نسک هاي کهن اوستايي ، مانوي ، پهلوي ، دري و پارسي نو -پژوهش در کاستي هاي نويسه گان امروزي زبان پارسي - بازيابي و بازشناسي واژگان درخور زبان پارسي
  • کرانديد (هدف) : پيرايش زبان پرمايه ، زيبا و شيرين پارسي از واژگان ناسره بيگانه- بازشناساندن زبان پارسي بويژه به غيرپارسي زبانان


  واژگان ، دستور زبان و روش آموزشي که پژوهشسراي پارسي آراي برپايه آن استوار گشته است جملگي برپايه دانش برآمده از پژوهشهاي زبانشناختي و بررسي نسک ها و واژه نامه هايي است که فهرست آنها در منوي راست برگه آمده است . براي آشنايي بيشتر با اين نوشته ها ، از منوي راست برگه ، گزينه اي را برگزينيد افزون براين تلاش شده تا با شناخت و بکارگيري واژگان برآمده از دل زبان کهن و پرمايه پارسي زمينه آشنايي هرچه بيشتر زبان آموزان با نسک ها ، چکامه ها و جستارهاي ارزشمند پارسي فراهم آيد .

  contact_us

    :